Algemene voorwaarden O.J. de Vries h/o OQ Concept

Breda, juli 2015

 

1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van OQ Concept alsmede op alle overeenkomsten voor consultancy, advisering, projectmanagement, analyse, onderzoek, geven van trainingen, trainingen, workshops en ondersteuning tussen OQ Concept en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van (maatwerk)opdrachten, zulks met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: OQ Concept, die deze voorwaarden hanteert. De heer Owen J. de Vries is de eigenaar van OQ Concept.
b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
c. Maatwerkopdracht: Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever ontworpen opdracht.
d. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

e. De offerte: een schriftelijke aanbieding van door OQ Concept te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

 3. Grondslag van de aanbiedingen

Aanbiedingen van OQ Concept zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is gemeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen van OQ Concept zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de

te leveren materialen. Het aanbod vermeldt ook datum en het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze.

OQ Concept zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

 4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt
uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en de ondertekening door gevolmachtigde opdrachtgever
van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan
de overeenkomst. Mondelinge toezeggingen verbinden OQ Concept slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.

Als binnen de termijn van 14 dagen de offerte niet geaccepteerd is, vervalt de offerte.

5. Prijzen

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door OQ Concept opgegeven prijzen exclusief BTW, alsmede exclusief administratiekosten, reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te berekenen BTW en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door OQ Concept in rekening worden gebracht.

In de offerte wordt, afhankelijk van de opdracht, door OQ Concept danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van het geschatte aantal uren en het uurtarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan de opdracht te besteden tijd. Redelijke afwijkingen naar boven of naar beneden van het bestede aantal uren zijn derhalve mogelijk en zullen bij de eindafrekening worden verdisconteerd. Zodra voor OQ Concept voorzienbaar wordt dat het geschatte aantal uren met twintig procent of meer zal worden overschreden, zal zij de opdrachtgever hierover inlichten.

OQ Concept behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden. Indien een prijsverhoging, zoals in de vorige zin bedoeld, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

6. Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te
voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en/of om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te

beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is –
onder curatele is gesteld of overlijdt.

Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 25% over het openstaande
bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede
aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden
vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

7. Termijnen

Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale datum zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in nadat voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van OQ Concept zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van OQ Concept is.

In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever OQ Concept schriftelijk aan te manen, waarbij aan OQ Concept alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt Concept overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zijn.

 8. Uitvoering van de opdracht bij overmacht en ondeugdelijk presteren

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van haar adviseur, coach, trainer of derden ontslaat OQ Concept van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij tengevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer of een collega-franchisenemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan wat opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt nu vooralsdan dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever nu vooralsdan dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.Het staat OQ Concept steeds vrij derden in te schakelen voor het verrichten van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden.

 10.  Opschorting en ontbinding van de opdracht

Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. OQ Concept mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. OQ Concept behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, mogen deze in rekening worden gebracht. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht aan OQ Concept het volledig geoffreerde bedrag te betalen.

Ingeval één van beide partijen in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen danwel in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door schriftelijke mededeling daartoe te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten.

 11.    Terbeschikkingstelling van middelen (informatie, techniek, medewerkers, derden en werkruimte)

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema – zoals vermeld in de offerte – te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten en gegevens die OQ Concept nodig heeft op de daartoe door haar aangegeven tijdstippen. OQ Concept zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Het vorenstaande geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van OQ Concept betrokken (zullen) zijn dan wel derden. Als OQ Concept daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de medewerkers kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst een internetaansluiting.

12.    Auteursrecht en intellectueel eigendom

Alle rechten van industriele of intellectuele aard zoals het auteursrecht of copyright op concepten, ideeën, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, emblemen, logo’s, teksten, modellen, systemen, programmatuur, offertes boeken, cursus- en trainingsmateriaal, rapporten, voorstellen, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van OQ Concept berusten uitsluitend en onvervreembaar bij OQ Concept. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van OQ Concept. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering, de ideeen, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van OQ Concept te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft.

Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.De uitoefening van deze rechten –openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan OQ Concept voorbehouden.

 13. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. OQ Concept zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van OQ Concept aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van OQ Concept, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar inhoud en aanpak ter beschikking stellen.OQ Conceptheeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een algemene beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

14. Aansprakelijkheid

OQ Concept aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade door welke oorzaak ook ontstaan anders dan die voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 5.000 euro. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht bij OQ Concept te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. OQ Concept zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

OQ Concept zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens OQ Concept, zal opdrachtgever OQ Concept hiervan vrijwaren.

OQ Concept is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade door haar of door haar bemiddeling geleverde.Producten en diensten worden door OQ Concept naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven producten en adviezen.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere overeenkomst tussen OQ Concept en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door OQ Concept gedane offertes en met OQ Concept gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

 16. Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Owen J. de Vries te Breda en op zijn website www.heartfulbanking.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.